சிவபிரதோஷம் -“ஆத்ம சிவன்” -(மீ.விசுவநாதன்)

0

* சிவபிரதோஷம்*

*”ஆத்ம சிவன்”*

*(மீ.விசுவநாதன்)*

*ஆயிரம் செல்வ மடைந்தாலும்*

* ஆத்ம சிவனை மறவாத*

*சேயென வாழும்* * நிலைவேண்டும் !*

* சிறந்த பணியில் பொழுதெல்லாம்*

*ஓயுத லின்றி திருத்தொண்டில்*

* உள்ளே மகிழு முயிர்வேண்டும்!*

*வாயிலே பூக்கும் மலராக*

* வாசக் கவிதை தரவேண்டும் !*

*மந்திரம் தந்து மதிதிறந்த*

* மாண்பு குருவை நினைக்கின்ற*

*சிந்தனை நன்கு வரவேண்டும் !*

* சேர்ந்த உறவு நலங்காண*

*புந்தியில் வெள்ளைக் குணம்வேண்டும் !*

* பொதிகை முனிவன் புகழ்போல*

*சந்திர சூர்யக் கதிர்களென*

* சாகா வரம்நான் பெறவேண்டும் !*

*(**இன்று* *06.07**.2017 பிரதோஷம்)*

Loading...